Usługi zarządzania nieruchomościami!

Poznaj naszą ofertę!

Zarządzamy i Administrujemy Wspólnotami Mieszkaniowymi

Nasze usługi

Zarządzamy i opiekujemy się Twoim domem.

Realizujemy w kooperacji ze sprawdzonymi partnerami

Jak wygląda nasza współpraca?

Właściciele po wpisaniu własnego loginu i hasła mają dostęp m.in. do:

Komunikacja

W trosce o dobry przepływ informacji pomiędzy Zarządcą a Właścicielami lokali, prowadzimy Panel Mieszkańca.

Dla Zarządu i Właścicieli wykorzystujemy kilka kanałów komunikacji:

Nasze obowiązki

 • przygotowanie zawiadomień, projektów uchwał i prowadzenie pierwszego Zebrania Ogółu Właścicieli Lokali (wybór zarządu wspólnoty zgodnie z art. 20 ustawy o własności lokali), określenie w umowie sposobu zarządu nieruchomością wspólną – art. 18 ust. 1 w/w ustawy, zmiana określonego sposobu zarządu nieruchomością wspólną – art. 18 ust. 2a w/w ustawy;
 • pomoc w przejęciu nieruchomości od dewelopera, gminy, spółdzielni mieszkaniowej, poprzedniego zarządcy;
 • uzyskanie numeru statystycznego REGON;
 • założenie rachunku bankowego wspólnoty mieszkaniowej w wybranym banku;
 • zgłoszenie do właściwego urzędu skarbowego w celu uzyskania Numeru Identyfikacji Podatkowej NIP;
 • przystąpienie lub rezygnacja od podatku od towarów i usług VAT;
 • składanie do urzędu skarbowego zwolnienia ze składania sprawozdań miesięcznych;
 • stworzenie regulaminu porządku domowego;
 • określenie szczegółowych granic nieruchomości wspólnej, w ramach których wszelkie prace finansowane będą z funduszu wspólnoty (poza tymi granicami koszty prac ponoszą właściciele lokali lub najemcy);
 • ustalenie zasad prowadzenia ewidencji pozaksięgowej kosztów wspólnoty mieszkaniowej, wraz z zasadami ich rozliczania na poszczególne lokale;
 • ustalanie wysokości zaliczek wnoszonych przez właścicieli na pokrycie kosztów zarządzania nieruchomością wspólną;
 • prowadzenie i aktualizacja wykazu właścicieli lokali;
 • negocjowanie, podpisywanie i renegocjowanie
  dotychczasowych umów z przedsiębiorstwami
  dostarczającymi do budynku energię elektryczną, cieplną, gaz, wodę, usuwającymi nieczystości stałe i płynne, świadczącymi inne usługi dla nieruchomości;
 • prowadzenie książki obiektu budowlanego;
 • reprezentowanie wspólnoty mieszkaniowej
  przed osobami fizycznymi i prawnymi, urzędami
  państwowymi, organami administracji samorządowej, pocztą, bankami;
 • obliczanie i obciążanie właścicieli kosztami utrzymania części wspólnej nieruchomości zgodnie z uchwałą właścicieli lokali;
 • udzielanie właścicielom lokali informacji o sprawach dotyczących zarządzania nieruchomością oraz o stanie rozliczeń z tytułów wymienionych w punkcie poprzedzającym, w zakresie
  dotyczącym ich lokali;
 • przedstawianie zarządowi wspólnoty mieszkaniowej do zaakceptowania sprawozdania finansowego oraz opisu działalności merytorycznej za ostatni rok, w terminie do końca marca każdego roku, które to sprawozdania będą stanowiły podstawę do udzielenia zarządowi wspólnoty absolutorium przez Zebranie Ogółu Właścicieli Lokali Wspólnoty Mieszkaniowej;
 • wykonywanie wszelkich czynności związanych ze zwoływaniem zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej oraz powiadamianiem właścicieli lokali o treści podjętych uchwał podjętych;
 • prowadzenie obsługi finansowo-księgowej dla
  Wspólnoty Mieszkaniowej;
 • rozliczanie wszystkich poniesionych kosztów związanych
  z nieruchomością wspólną pomiędzy wszystkich właścicieli proporcjonalnie do ich udziałów;
 • prowadzenie ewidencji przychodów, kosztów zarządu nieruchomością, zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów,
  a także rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości;
 • przechowywanie i zabezpieczenie, a w stosownym czasie archiwizowanie dokumentów wspólnoty i dokumentacji dotyczącej nieruchomości w siedzibie firmy, a także sporządzanie lub zlecanie sporządzenia takiej dokumentacji odpowiednio do wymogów przewidzianych przepisami;
 • przygotowanie różnych wariantów ubezpieczenia oraz zestawienie ofert kilku towarzystw ubezpieczeniowych w celu wybrania najkorzystniejszej opcji.
 • prowadzenie rozliczeń działalności bieżącej
  przez rachunek bankowy;
 • prowadzenie indywidualnych kont rozliczeniowych NRB właścicieli;
 • obsługa prawna wspólnoty mieszkaniowej w zakresie przygotowywania opinii prawnych i umów;
 • windykacja należnych od właścicieli lokali wpłat
  na pokrycie kosztów zarządzania nieruchomością
  wspólną, kosztów funduszu remontowego, świadczeń indywidualnych;
 • wystawianie rachunków, książeczek opłat, właściwych faktur na okres ustalony przez wspólnotę mieszkaniową;
 • naliczanie ustawowych odsetek za zwłokę
  w przypadku opóźnień w dokonywaniu płatności
  w wysokości ustalonej uchwałą wspólnoty;
 • dyscyplinowanie dłużników przy pomocy pism
  i upomnień;
 • pomoc w dochodzeniu należności na drodze sądowej, z tytułu kosztów zarządu nieruchomością wspólną i funduszu remontowego;
 • częste kontrole administratora pod względem
  rzetelnego wykonywania usług utrzymania czystości i porządku ze szczególnym uwzględnieniem substancji
  chemicznych stosowanych do utrzymania należytego porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku służących do wspólnego użytku mieszkańców oraz jego otoczenia;
 • w okresie zimowym kontrola stanu nawierzchni
  chodników na terenie wspólnoty, usuwania śniegu, posypywania piaskiem i skuwania lodu;
 • kontrolowanie na obszarze wokół budynku wszelkich nieprawidłowości, np. wycieków wody,
  zniszczeń wywołanych siłami przyrody, stanu
  oświetlenia, stanu chodnika;
 • nadzór bieżącej konserwacji instalacji i urządzeń;
 • prowadzenie bieżącej ewidencji zgłoszeń konserwacyjnych
  i terminów ich realizacji;
 • nadzór nad usuwaniem awarii i ich skutków w nieruchomości;
 • nadzór nad terminowym wykonywaniem remontów bieżących, zgodnie z planem przyjętym na dany rok kalendarzowy uchwałą właścicieli lokali;
 • dobór firmy konserwującej domofony, antenę zbiorczą, urządzenia dźwigowe (windy, podnośniki), bramy i inne urządzenia;
 • nadzór inspektorów nadzoru budowlanego;
 • zlecanie i nadzór rocznych i pięcioletnich kontroli budynku
  i instalacji zgodnie z przepisami prawa;
 • planowanie niezbędnych remontów i sporządzanie wstępnych kosztorysów remontów oraz wyszukiwanie kontrahentów oferujących najkorzystniejsze warunki wykonania zaplanowanych prac;
 • bieżące informowanie zarządu wspólnoty o stanie technicznym nieruchomości i stopniu zaawansowania przeprowadzanych prac remontowych;

"ECODOMUM to nowy podmiot na rynku usług zarządzania nieruchomościami z grupą ludzi z wieloletnim doświadczeniem w branży, którą łączy pasja do nieruchomości od ponad 20 lat - DOŚWIADCZENIE I PROFESJONALIZM."

Anna Górecka-Kolasa

Anna Górecka-Kolasa

założycielka ecodomum

01

Komunikacja i edukacja

Sprawna i rzetelna komunikacja z mieszkańcami. Odbieramy telefony, odpowiadamy na mail
w ciągu 12 godzin roboczych. Dodatkowo też prowadzimy akademię ECOzarząd i ECOmieszkaniec,
które mają za zadanie pomagać integrować społeczność i jednocześnie uczyć ekologii poprzez
zabawę.

02

Bezpieczne Finanse

Indywidualne podejście do finansów wspólnoty
poprzez przejrzystość i bezpieczeństwo działań
administracyjno-finansowych. Rozliczenia oraz
sprawozdania finansowe przygotowujemy w sposób niezwykle przejrzysty i zrozumiały.

03

Dobre relacje

Zachowanie harmonijnej współpracy z mieszkańcami, opartej na dobrych relacjach, każdego dnia. W indywidualny i życzliwy sposób podchodzimy do codziennych potrzeb i oczekiwań mieszkańców.

04

Pro aktywność

Prowadzimy intensywne działania na rzecz Klientów
w celu zwiększenia wartości nieruchomości.

05

Skuteczne działanie

Szybko i skuteczne usuwamy usterki i awarie
w ustalonym czasie.

06

Jesteśmy ECO

Dbamy o środowisko życia, pracy i wypoczynku.